Product added to basket

 • logo
 • 0 0

Algemene verkoopvoorwaarden - Projecten

De onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden hebben betrekking op alle offertes, orders en leveringen van Schulz Benelux BV

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
– PROJECTEN

 

1. PRIJSAANBIDINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld werd, zijn onze prijsaanbiedingen steeds vrijblijvend. De genoemde prijzen gelden als prijsindicatie die slechts gedurende een maand als maatgevend beschouwd kunnen worden.

 

2. ORDERBEVESTIGINGEN

De bestelbon verbindt de klant. Onze vennootschap verbindt zich slechts per schriftelijke orderbevestiging. Bezwaren tegen eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen ons binnen de 8 dagen na datum van de orderbevestiging schriftelijk te bereiken. Alle gevolgen van latere wijzigingen, die slechts kunnen toegepast worden na ons schriftelijk akkoord, worden ten laste van de klant gelegd.

 

3. TRANSPORT

De goederen reizen steeds op risico van de klant. Op zijn aanvraag kan de zending, op zijn kosten, verzekerd worden.

 

4. LEVERINGEN

In geval een verkoop "plaatsing inbegrepen" werd overeengekomen, verbindt de klant zich ertoe vanaf het voorziene tijdstip van levering en tot het einde der plaatsing de lokalen als volgt ter beschikking te stellen:

  • vloerbekleding, wanden en zoldering volledig afgewerkt en schoongemaakt,
  • ramen en deuren afgesloten,
  • gemakkelijk en via de kortste weg bereikbaar voor het lossen en naar binnen brengen der goederen,
  • volledig vrij en geschikt voor montage. 


Bij ontsteltenis zal de klant ons niet aansprakelijk kunnen stellen voor beschadigingen en/of ontbreken van goederen, anderzijds staat het ons dan vrij:

  • hetzij de montage te weigeren, zonder dat de klant daar schadevergoeding kan voor eisen,
  • hetzij de supplementaire kosten, veroorzaakt door dit verzuim aan de klant in rekening te brengen,
  • hetzij de goederen tussentijds elders op te slaan op zijn kosten en risico.


In geval van verkoop "plaatsing niet inbegrepen" worden de goederen geleverd op vrachtwagen. De klant staat derhalve in voor het lossen en het binnenbrengen van de goederen, onmiddellijk na aankomst van onze vrachtwagen.

 

5. LIFT

Indien de goederen door onze diensten naar een andere verdieping gebracht moeten worden, zal de klant kosteloos een goederen- of personenlift voor de nodige duur ter onze beschikking stellen.

In geval geen lift ter beschikking staat, of de lift onvoldoende draagkracht of afmetingen biedt, kan de klant ons in geen geval verplichten de goederen op enige andere manier naar een andere verdieping te brengen.

 

6. VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal dient steeds door de goede zorgen van de klant verwijderd te worden. Ons personeel zal dit materiaal zoveel mogelijk op een ordentelijke manier samenbrengen.

Het verwijderen van verpakkingsresten, het oppoetsen en afstoffen van het meubilair is steeds ten laste van de klant.

 

7. AANVAARDING

Het in gebruik nemen der goederen wordt uitdrukkelijk beschouwd als aanvaarding zonder enig voorbehoud van de klant. Indien geen uitdrukkelijke aanvaarding plaats heeft, worden de goederen stilzwijgend geacht "aanvaard te zijn zonder enig voorbehoud" 24 uur na het beëindigen van onze levering en/of plaatsing.

 

8. BETALINGEN

Al onze rekeningen zijn betaalbaar te Holsbeek. Ons personeel is niet gemachtigd andere betalingen te aanvaarden dan deze aan order van onze vennootschap.

 

9. WANBETALINGEN

Bij gebreke van betaling op de overeengekomen vervaldatum heeft onze vennootschap het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 1,5% per maand aan te rekenen met een minimum van 50 Euro ten titel van strafbeding. Op dat moment wordt elke schuldvordering onmiddellijk opeisbaar.

 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden.

 

11. WAARBORG

Onze waarborg is deze welke ons door onze leveranciers versterkt wordt.

 

12. RECHTBANK

In geval van betwisting zijn slechts de rechtbanken van Leuven bevoegd en is de Belgische wetgeving van kracht.

 

13. KLACHTEN

Alle klachten i.v.m. geleverde goederen of gepresteerde diensten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons binnen de 5 dagen na de levering der goederen of diensten, te bereiken.

 

14. PRIORITEIT

Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen en vermeld, gaan deze algemene verkoopvoorwaarden voor op de aankoopbedingingen van de klant.

 

15. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle opdrachten welke door de bvba Schulz Benelux worden aanvaard. Door het aanvaarden van onze orderbevestiging wordt de koper geacht ermee akkoord te gaan.

 

In onze collecties zitten een aantal welbekende bibliotheekrekkensystemen zoals Uniflex, 60/30 en Ratio. Aangevuld met een breed assortiment van balies, browsers, displaysystemen, boekenwagens en veel meer.

Klantenservice

Maandag t.e.m. donderdag van 8.30u tot 17.00u 
Vrijdag van 8.30u tot 15.00u

Tel. 016 623 340
E-mail: info@sbnl.be

Download Verkoop- en leveringsvoorwaarden - Projekten